Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezie TUSOVKA organizowanej przez ALEXANDR YAVORSKIY w dniu 8.08.2020 r. w lokalu nr 4.03. w Centrum Handlowo - Rozrywkowym „Sukcesja" al. Politechniki 1 w (Kręgielnia „Król Kul")

 1. Organizatorem Imprezy jest, ALEXANDR YAVORSKIY prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą NASHI LUDZI ALEXANDR YAVORSKIY z siedzibą we Wrocławiu (51 – 215) Ul. Zatorska 118/1B, REGON 381390738, NIP 8952194292
 2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce" wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl ; www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl
 3. Uczestnictwo w Imprezie oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy Imprezy obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora oraz Kręgielni "Kul kul", związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. W Imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym. Uczestnicy są obowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenia są składane przy wejściu na Imprezę lub drogą elektroniczna na adres aleksander.yawor2450@gmail.com
 6. Uczestnicy mają obowiązek korzystania w trakcie Imprezy w obrębie Tarasu, a także w miarę możliwości także wewnątrz lokalu "Kręgielni Kul Kul" ze środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice. Uczestnicy samodzielnie wyposażają się w środki ochrony osobistej.
 7. Wejście na teren imprezy odbywa się wyłącznie poprzez wyraźnie wyznaczone przez Organizatora wejście dla publiczności.
 8. Rekomenduje się uczestnikom imprezy odpowiednio wczesne przyjście na miejsce imprezy oraz zachowanie wymaganych odstępów / dystansu w tworzącej się kolejce do wejścia (1,5 – 2 m).
 9. Wejście na teren Imprezy zostaje otwarte nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem imprezy.
 10. Liczba uczestników Imprezy jest ograniczona do 150 osób.
 11. Zajmowanie miejsc i rozmieszenie uczestników imprezy na jej terenie zakłada zachowanie rekomendowanego dystansu 2 m.
 12. Obsługa techniczna i pracownicy Organizatora oraz kręgielni "Kul kul" w szczególności mający kontakt z publicznością, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu imprezy ze środków ochrony osobistej – maseczki / przyłbice.
 13. Toalety, pomieszczenia techniczne zarówno dla obsługi technicznej i pracowników Organizatora oraz kręgielni "Król kul" , jak i toalety z przeznaczeniem dla uczestników Imprezy zostaną wyposażone w środki do dezynfekcji.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.