KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA SARS CoV-2

ALEXANDER YAVORSKIY informuje, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobiera od Pana/Pani dane kontaktowe: imię, nazwisko i nr telefonu w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2 brała udział w organizowanym wydarzeniu artystycznym.

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest ALEXANDR YAVORSKIY prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą NASHI LUDZI ALEXANDR YAVORSKIY z siedzibą we Wrocławiu (51 – 215) Ul. Zatorska 118/1B, REGON 381390738, NIP 8952194292
 2. W sprawie swoich danych osobowych może kontaktować dzwoniąc pod nr 519 668 449.bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres aleksander.yawor2450@gmail.com
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania.
  1. Cel przetwarzania: Poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2

 1. Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
− art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),

− wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące prawa:
 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych,
 2. prawo żądania ich sprostowania,
 3. prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),
 4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 1. W celu realizacji swoich praw odnośnie zmiany danych każda osoba powinna zwrócić się do ALEXANDR YAVORSKYI z odpowiednim wnioskiem, który kierować można drogą elektroniczną na adres e-mail aleksander.yawor2450@gmail.com ALEXANDR YAVORSKYI zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na ALEXANDR YAVORSKYI nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający ALEXANDR YAVORSKYI z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach nie zrealizowania przysługującego jej prawa.
 2. Każdej osobie, która uzna, że ALEXANDR YAVORSKYI przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.
 4. Dane osobowe zebrane przez ALEXANDR YAVORSKYI będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.